Põhikiri

Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku Põhikiri

PREAMBULA

EHPV põhikiri on vastu võetud 19. aprillil 2005 a. ning seda on muudetud üldkoosoleku otsustega 15.04.2008 ja 26.11.2011.a.

I Üldsätted

1      Mittetulundusühingu ametlik nimi on „Eesti HIV-positiivsete Võrgustik“, lühendatult  MTÜ EHPV (edaspidi EHPV).

2      Mittetulundusühingu ingliskeelne nimi on Estonian Network of PLWH NPO.

3      EHPV on üle-eestiline vabatahtlik ühendus ühendamaks HIV-positiivseid inimesi ning nende lähedasi.

4      EHPV’l on õigus asutada kindlaksmääratud korras oma esindusi, kontoreid, ja osakondi.

5      EHPV peamiseks eesmärgiks on HIV-positiivsete inimeste ja nende lähedaste elukvaliteedi tõstmine.

6      EHPV peamised ülesanded on:

6.1         Teadvustada, avalikustada ja lahendada HIV-positiivsete inimeste ja nende lähedaste ees seisvaid probleeme nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil;

6.2         Kaitsta ja esindada kõigil tasanditel HIV-positiivsete inimeste ja nende lähedaste õigusi ja huve ning võidelda nende diskrimineerimise  ja stigmatiseerimise vastu ühiskonnas;

6.3         Teostada oma liikmete hulgas aktiivset HIV-i leviku tõkestamisele suunatud selgitustööd ja tõsta nende vastutustunnet ühiskonna ees;

6.4         Teostada kogu elanikkonna hulgas aktiivset HIV-i ja AIDS-i alast selgitustööd, kasutades selleks massmeedia vahendeid ja muid meetodeid;

6.5         Osutada HIV-positiivsetele inimestele ja nende lähedastele moraalset, psühhosotsiaalset, juriidilist ja vastavalt võimalustele ka materiaalset abi;

6.6         Organiseerida HIV-positiivsete inimestele ja nende lähedaste seltskondlikku suhtlemist;

6.7         Jagada HIV-positiivsetele inimestele ja nende lähedastele vajalikku informatsiooni;

6.8         Vahendada infot olukorra kohta erinevate regioonide vahel;

6.9         Aktivistide ja vabatahtlike koolitamine;

6.10      Uute tugigruppide loomise toetamine;

6.11      Organiseerida korrapäraselt üleriigilisi HIV-positiivsete inimeste koolitusi ja konverentse;

6.12      Korraldada nii kohalikke kui üleriiklikke üritusi kujundamaks HIV-positiivsete inimeste suhtes tolerantsemat suhtumist ühiskonnas;

6.13      Arendada kontakte teiste maade vastavate organisatsioonidega.

6.14      Esindada EHPV huve rahvusvahelisel tasandil osaledes erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides.

6.15      Korraldama tuluüritusi ja sotsiaalset ettevõtlust rahaliste vahendite saamiseks EHPV arendamise tarvis.

7      EHPV juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Vabariigi valitsuse otsustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast    põhikirjast.

8      EHPV sekkub poliitikasse, kuid ei arenda kommertstegevust.

9      EHPV on juriidiline isik, tal oma sümboolika, pitsat ja iseseisev bilanss.

10  EHPV toetab ja abistab kõiki Eestis elavaid või siin ajutiselt viibivaid HIV-positiivseid inimesi ja nende lähedasi võrdsetel alustel sõltumata nende kuuluvusest nimetatud organisatsiooni.

11  EHPV asukohaks on Eesti Vabariik.

II Liikmeskond

12  EHPV liikmeskonda kuuluvad:1. toetajaliikmed, 2. täisliikmed.

13  EHPV liikmeteks võivad olla kõik HIV-positiivsed inimesed (alaealiste puhul ka nende vanemad või hooldajad), kes on Eesti Vabariigi kodanikud või elavad Eesti Vabariigi territooriumil..

13.1      Lisaks võivad EHPV liikmeteks saada ka kõik teised isikud, kui nad austavad EHPV põhikirja, on valmis sellest tulenevate eesmärkide heaks töötama ja omavad vähemalt kahe liikme soovitust.

13.2      Lisaks võivad Võrgustiku liikmeteks olla kõik Võrgustiku eesmärke toetavad juriidilised isikud.

14  Toetajaliige

14.1      EHPV toetajaliikmeks vastuvõtmine toimub juhatuse poolt isikliku  sooviavalduse alusel 1 kuu jooksul, kusjuures juhatusel ei ole õigust keelduda HIV-positiivsete inimeste vastuvõtmisest. Keeldumise korral võib liikmestaatust taotlev isik anda küsimuse lahendamiseks edasi üldkogule

14.2      EHPV toetajaliikmel on õigus:

a)            Osaleda hääleõiguseta üldkoosolekul;

b)            Teha ettepanekuid ning esitada arupärimisi EHPV tegevust puudutavates küsimustes;

c)             Saada informatsiooni EHPV tegevuse kohta;

d)            EHPVst vabalt välja astuda.

14.3      EHPV toetajaliige on kohustatud:

a)            Järgima EHPV põhikirja ja juhtorganite otsuseid;

b)            Tasuma õigeaegselt liikmemaksu;

c)             Mitte kahjustama oma vääritu käitumisega EHPV mainet.

15  Täisliige

15.1      Täisliikmeks võib saada toetajaliige juhul kui:

15.2      Otsuse toetajaliikmest täisliikmeks saamisel võtab EHPV juhatus vastu ühe aasta jooksul pärast liikmeks astumist.

a)            Aktiivne osalemine EHPV tegevustes (mitte vähem kui 6 kuu jooksul);

b)            EHPV aktsioonides ja ettevõtmistes osalemine;

c)             Aktiivne vabatahtlikutöö;

d)            Aktiivne osavõtt EHPV aruteludel ja ümarlaudades;

e)            Tasuma õigeaegselt liikmemaksu;

15.3      EHPV täisliikmel on õigus:

a)            Osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;

b)            Valida ja olla valitud Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku juht- ja kontrollorganitesse;

c)             Teha ettepanekuid ning esitada arupärimisi kõigis EHPV tegevust puudutavates küsimustes;

d)            Saada täielikku informatsiooni EHPV tegevuse kohta;

e)            Esindada EHPV selle juhtorganite volitusel;

f)              EHPVst välja astuda.

15.4      EHPV liige on kohustatud:

a)            Järgima EHPV põhikirja ja juhtorganite otsuseid;

b)            Tasuma õigeaegselt liikmemaksu;

c)             Juht- või kontrollorganitesse valituna nende tegevusest aktiivselt osa võtma;

d)            Mitte kahjustama oma vääritu käitumisega EHPV mainet.

III Juhtimine

16  EHPV kõrgemaks organiks on üldkogu.

17  Üldkogu kutsutakse kokku juhatuse või vähemalt ¼ liikmeskonna ettepanekul vastavalt vajadusele, aga mitte harvem kui üks kord aastas.

18  EHPV üldkogu:

18.1      Teeb muudatusi ja täiendusi põhikirjas;

18.2      Võtab vastu tegevusprogrammi ning otsustab EHPV tegevuse põhiküsimusi;

18.3      Kinnitab EHPV aastaaruande;

18.4      Valib iga kahe aasta järel EHPV juhatuse koosseisu ja revisjonikomisjoni.

18.5      Valib iga kahe aasta järel juhatuse esimehe;

19  Üldkogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt ¾ EHPV täisliikmetest.

20  Üldkogu koosolekute vahelisel perioodil juhib EHPV tegevust juhatus, kuhu kuuluvad juhatuse esimees ja kolm kuni neli juhatuse liiget.

21  EHPV juhatus:

21.1      Võtab vastu uusi liikmeid;

21.2      Koostab aastaaruande;

21.3      Määrab põhikirjast lähtudes kindlaks EHPV vahendite kasutamise korra ja korraldab raamatupidamislikku arvestust ning maksete tasumist vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele;

21.4      Kutsub kokku üldkogu ja viib ellu selle otsuseid;

21.5      Otsustab jooksvaid küsimusi;

21.6      Teeb muudatusi EHPV põhikirjas.

22  Juhatuse koosolekud kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.

23  Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koos on vähemalt 3/5 liikmetest.

24  Juhatuse esimees:

24.1      Esindab EHPVd oma volituste piires;

24.2      Juhib ja koordineerib tegevusprogrammi täitmist;

24.3      Käsutab EHPV vahendeid vastavalt nende kasutamise korrale, kooskõlastades oma tegevust juhatuse liikmetega;

24.4      Juhatab üldkogu koosolekuid;

24.5      On aruandekohustuslik üldkogu ja juhatuse ees.

25  Kui juhatuse esimees ei ole tervislikel või muudel põhjustel võimeline ajutiselt täitma oma kohustusi, annab ta need üle ühele juhatuse liikmetest.

26  Üldkogu valib aastaks revisjonikomisjoni, mille liikmetel on õigus ja kohustus:

26.1      Kontrollida juhatuse tegevust vastavalt EHPV põhikirjale; revideerida jooksvat finantstegevust;

26.2      Avastada jämedaid kõrvalekaldeid juhatuse tegevuses, nõuda üldkogu kokkukutsumist või kui on tulnud ilmsiks juhatuse poolt toimepandud seaduserikkumisi, mis toovad kaasa kriminaalvastutuse, informeerida sellest koheselt Eesti Vabariigi õiguskaitseorganeid;

26.3      Tegevusperioodi lõpul teostama revisjoni ja esitama oma ettepanekud ja järeldused üldkogule.

IV EHPV vahendid.

27  EHPV vahendid moodustuvad riiklikest toetustest, vabatahtlikest annetustest, tuluüritustest ning seadusega lubatud majandustegevusest laekunud vahenditest, liikmemaksudest ja muudest allikatest.

28  Sihtotstarbelisi laekumisi tuleb kasutada ranges vastavuses raha või muude vahendite andja poolt seatud eesmärkide või tingimustega.

29  EHPV vahendeid tohib kasutada vaid HIV-positiivsete inimeste hüvanguks.

30  EHPV maksab makse riigi- ja kohalikku eelarvesse seaduses ettenähtud korras.

31  EHPV omab õigust:

31.1      Avada ja sulgeda arveid krediidiasutustes ning sooritada mittekommertsliku iseloomuga finantsoperatsioone;

31.2      Sooritada oma põhikirjast tulenevate ülesannete täitmiseks tehinguid juriidiliste ja üksikisikutega;

31.3      Omandada, omada, rentida ja üürida oma tegevuseks vajalikke hooneid või ruume ja muid materiaalseid väärtusi, kasutades neid üksnes vastavalt põhikirjas toodud nõuetele ja eesmärkidele.

32  EHPV tegevuse lõpetamine

32.1      Muudatused EHPV struktuuris tehakse ja selle tegevus lõpetatakse üldkogu otsusega, kui selle poolt hääletab ¾ koosolekul osalevatest Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku liikmetest, seadusandluses ettenähtud korras.

32.2      EHPV tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Hakake vabatahtlikuks ?

Liituge uudiskirjaga