TUGISIKU KOOLITUS

Tugiisik toetab inimest olukordades, kus ta vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma elu korraldamises kõrvalist abi ja tuge. Tugiisik juhendab, motiveerib ning arendab abivajajat võtma vastutust ja saavutama suuremat iseseisvust. Ta jälgib ja nõustab abivajajat ning teeb koostööd võrgustikuga.

ÕPPEKAVA
Õppekava nimetus Tugiisiku koolitus
Õppekavarühm Sotsiaaltöö ja nõustamine (tervise ja heaolu õppevaldkond, heaolu õppesuund)
Õppekeel Vene, eesti keel
Õppe eesmärgid Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna. Koolituse eesmärgiks on valmistada ette tugiisik, kes toetab ja võimestab kliendi iseseisvat toimetulekut, kui klient vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.
Õppe kestus 5 kuud
Õpingute alustamise tingimused ·    Täisealine isik ning vastavus Sotsiaalhoolekande seaduse § 25 lõike 2 punktis 1 ja Lastekaitseseaduse § 20 esitatule.

·     Arvutikasutamise algteadmised.

Valmidus teha koostööd koolitajate ja kaasõppijatega

Valmidus teha teenuse pakkumisel võrgustikutööd

Õppe kogumaht 260 akadeemilist tundi, mis jaotub järgmiselt:

160 auditoorset tundi

20 tundi iseseisvat töö õppekirjandusega

80 ak/h praktiline töö- õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine

Õppe sisu Moodul I   Tugisiku teenuse osutamise alused, eetika. Teenused.

Moodul II Võrgustik, võrgustikutöö, koostöö  ja meeskonnatöö

Moodul III  Tugiisiku isiksuse roll ja kogemus tema töös (väärtused, tõekspidamised jt) Enesehoid, stressijuhtimine

Moodul IV Suhtlemispsühholoogia ja nõustamispõhimõtted tugiisiku töös

Moodul V Arengupsühholoogia

Moodul VI Töö erinevate sihtgruppidega- psüühikahäired, vägivald, väärkohtlemine, sõltuvused.

Moodul VII  grupisupervisioon kui töömeetod

Moodul VIII Juhtumianalüüs ja tegevusplaan

Moodul IX Esmaabi

Eksamitest

Praktika

Õpingute lõpetamise tingimused Tunnistuse saamiseks õppija peab osalema vähemalt 80% auditoorsetest tundidest ja sooritama edukalt testi. 100% auditoorse õppetöö läbimine on kindlasti nõutud kohustuslike ja ohutusalaste koolituste läbimisel (esmaabi koolitus).
Õpiväljundid Oskab näha ja lahendada erinevate sotsiaalvaldkonna sihtgruppide probleeme ja abistada neid igapäevatoimingutes.

Teab ja oskab lähtuda oma töös tugiisiku rollist, eetikast, õigustest ja kohustustest.

Oskab pöörduda asjaajamisel õige asutuse poole ja leida abivajajale sobilikke teenuseid.

Oskab valida abivajaja eale, arengule ja vajadustele sobivaid abistamisviise.

Valdab esmaseid nõustamisvõtteid abivajaja kuulamiseks ja probleemide hindamiseks.

Teab juhtumikorralduse ja võrgustikutöö põhimõtteid, oskab teha koostööd abivajaja ning tema lähedastega.

Peamised lektorid Jekaterina Smirnova on kvalifikatsiooni ja töökogemusega sotsiaaltöötaja, programmikoordinaator, andragoog, omab meditsiinilist haridust. Laialdane töökogemus erinevate sihtrühmadega. Andragoogi diplomi olemasolu.
Õppematerjalide loend Kirjanduse loetelu edastatakse õppijatele lektorite poolt ainetundides.
Õppekeskkonna kirjeldus Õppetööks kasutatakse ühte kuni kolme ruumi loenguteks, rühmatööks ning väikerühmades harjutamiseks; projektorit, tahvleid,  markereid ning loovtöövahendeid. Ruumides on olemas internet. Vajadusel õppetööd saab läbi viia veebipõhiselt (Skype, Zoom).
Hind 1530 € +km (hind käibemaksuga 1950,00 eurot)

Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, kohvipause, tunnistust.

Lisainfo Narvas toimub koolitus aadressil: Narva, Linda 4 (endine „Baltijets“), 6. korrus

Jõhvis toimub koolitus aadressil:  Jõhvi, Rakvere tn 5A

Tallinnas toimub koolitus aadressil: Tallinn, Rävala pst 8-1014

Info ja registreerimine: koolituskeskus@ehpv.ee ; +37255578131

Veebileht: https://ehpv.ee/