EHPV aumärki puudutav eeskiri

EHPV aumärki puudutav
EESKIRI

1. EHPV aumärk (edaspidi „aumärk“) on MTÜ Eesti HIV-positiivsete võrgustik (edaspidi „EHPV“)
asutatud kõrgeim avalik autasu EHPV töötajatele ja vabatahtlikele.
2. Aumärgiga autasustatakse EHPV töötajaid ja vabatahtlikke, organisatsioone, ettevõtteid ja
institutsioone teenete eest HIV-i ennetuse ja ravi ning HIV-positiivsete inimeste toetamise vallas, samuti
olulise panuse eest sotsiaalsete haiguste valdkonnas koolitus-, teadus- või muude kogukondade tõhususe
suurendamisele suunatud tegevustega seonduvate igakülgsete teenuste arendamisse.
3. Autasustatavatele töötajatele, organisatsioonidele, ettevõtetele ja institutsioonidele omistatakse koos
aumärgiga nimeline lauatahvel.
4. Tunnuslause EHPV aumärgil on „Me hoolime Eestimaa inimestest!“
5. Otsuse aumärgiga autasustamise kohta langetab EHPV juhatus.
6. Aumärk ja sellega seonduv sertifikaat antakse autasustatavale üle pidulikus õhkkonnas.
7. Aumärki kantakse rinna paremal küljel.
8. Aumärki ei omistata korduvalt samale inimesele või organisatsioonile.
9. Aumärgi valmistamise, sellega seotud raamatupidamise, aumärgi talletamise ja väljaandmise kulud
katab EHPV.
10. EHPV aumärgi visand on lisatud eeskirjadele.
11. Käesolev eeskiri jõustub selle vastuvõtmise hetkest; eeskirja sisu on seejärel mõeldud ajakirjanduses
avaldamiseks.
12. Ainuõigus EHPV aumärki arendada ja tiražeerida kuulub MTÜ-le Eesti HIV-positiivsete võrgustik
(EHPV) ja aumärgi autorile (о. Brosh.estonia).
— MTÜ Eesti HIV-positiivsete võrgustik juhatuse esimees Latšin Alijev