Tere Tulemast!

Alates juulist 2020 töötavad Karolin Kruuse (projektijuht), Erika Tšerkašina (huvikaitse spetsialist) ja Yuri Yoursky (huvikaitse spetsialist) EHPV projektis “Protection through Mobility: An Emergency Response to Hostility”. Projekti eesmärk on luua Eestis kaitsemehhanismid ja tagada ligipääs meestega seksivatele meestele (MSM) ja trans-inimestele kõrgeimatele võimalikele füüsiliste ja vaimsete tervisestandarditele vastavatele tervishoiuteenustele. Sealhulgas nendele HIV+, kelle vastu on esitatud SOGI-le põhinev süüdistus elukohariigi poolt Venemaal, Türkmenistanis või Usbekistanis.
Projekti eesmärk saavutatakse nendele isikutele humanitaarkaalutlustel viisa väljastamise toetamisega Eestis ning antud isikute elukohariigist (Venemaa, Türkmenistan või Usbekistan) Eesti seaduslike rändekanalite kohta käiva informatsiooni kogumise ja jagamisega. Et tagada Eestisse saabunud MSM ja trans-inimeste ligipääs tervishoiuteenustele tegeletakse projekti raames kõneallolevate MSM ja trans-inimestele HIV-i ja muude tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamisega läbi nendele selge ja riigi poolt heaks kiidetud antiretroviirusravi pakkumise korra loomisega Eestis. Inimõiguste rikkumise juhtumid dokumenteeritakse Eestisse saabumisel ja informatsiooni kasutatakse kõneallolevate riikide õiguskeskkonna ja tegeliku olukorra parandamiseks, esitades ÜRO lepingujärelevalve kehamitele alternatiivseid aruandeid.

Karolini erialane huvivaldkond on eelkõige põgenikud. Ta lõpetas 2019. aastal Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) magistriõppe rahvusvaheliste suhete ja Euroopa-Aasia uuringute erialal (cum laude), kus tema magistritöö uuris ÜRO pagulasseisundi konventsiooni alusel kliimapõgenikele õigusliku pagulasseisundi andmise võimalikkust. Ta on töötanud sisserändajate ja põgenikega Harku kinnipidamiskeskuses huvijuhina, Palestiinas Balata põgenikelaagris Yaffa kultuurikeskuse meediatiimis, MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuses projekti „Meie Eesti: inimesed, kohad, helid, maitsed“ koolituste koordinaatorina ning praegu juhib ta MTÜ Tartu Rahvusvahelise Maja projekti „Uued lapsed koolis: uussisserändajatega seotud väljakutsed Eesti koolides ja kohanemise toetamine“. Antud projekti projektijuhi positsioonile kandideerimist põhjendab Karolin sooviga pealesisserändajate integratsiooni toetamise Eestis keskenduda siinkehtivatele pagulase staatuse õiguslikele alustele ja menetlusele ning seista kõigi võrdselt kohtlemise eest.

Erika on kogenud inimõiguste spetsialist, kes tegeleb inimõiguste jälgimise ja analüüsimisega erinevates regioonides: konfliktitsoonidest riikideni, kus puuduvad diskrimineerimisvastased õigusaktid, keskendudes soolisele ja SOGI-põhisele diskrimineerimisele. Ta on aidanud LGBTQ kogukonda mobiliseerida ja viimase kolme aasta jooksul seisnud LGBTQ kogukonna õiguste eest kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil. Erikal on ülemaailmse arengu eriala magistrikraad Kopenhaageni ülikoolist ning ta tegeleb regulaarselt rände- ja soolise võrdõiguslikkuse teemade uurimisega Ida-Euroopas ja Kesk-Aasias.

 

 

Yuri Yoursky alustab tööd inimõiguste valdkonna huvikaitse spetsialistina. Tal on​ märkimisväärne taust nii akadeemiliselt kui ka erialases töökeskkonnas. Yuri on inimõiguste teema sisulise käsitlemise ekspert tehes koostööd Ü​RO​ inimõigustega​ teg​ele​vate ​or​ganitega​ nin​g SOGI põhise häbimärgistamise ja diskrimineerimise vastase võitlemise sertifitseeritud​ koolitaja.​ Tal on rahvusvaheliste suhete ja Euroopa-Aasia uuringute magistrikraad. Alates 2017. aastast töötab ta inimõiguste ja õigusküsimuste koordinaatorina ECOMis (tervise, õiguste, soolise ja seksuaalse mitmekesisuse koalitsioon), kus ta teeb tihedat koostööd Venemaa, Usbekistani ja Türkmenistani geiühendustega.

 

 

Club69

Find The Missing Millions

Ülemaailmne hepatiidipäev – Всемирный день борьбы с гепатитом – World hepatitis day

Kogu maailmas on 290 miljonit inimest enda teadmata nakatunud viirushepatiiti. Kuni diagnoosimata inimesi ei leita ja neid raviteenustele ei suunata, jätkuvad miljonite inimeste kannatused ja kaotsi lähevad miljonid elud. 28. juulil, ülemaailmsel hepatiidipäeval kutsume inimesi kogu maailmas üles astuma samme ja tõstma teadlikkust selle nimel, et leida üles nood “kadumaläinud miljonid”.

Worldwide, 290 million people are living with viral hepatitis unaware. Without finding the undiagnosed and linking them to care, millions will continue to suffer, and lives will be lost. On World Hepatitis Day, 28 July, we call on people from across the world to take action and raise awareness to find the “missing millions”.

Uus projekt – “Protection through Mobility: An Emergency Response to Hostility”

Alates juulist 2020 meie alustame uue projekti – “Protection through Mobility: An Emergency Response to Hostility”. Projekti eesmärk on luua Eestis kaitsemehhanismid ja tagada ligipääs meestega seksivatele meestele (MSM) ja trans-inimestele kõrgeimatele võimalikele füüsiliste ja vaimsete tervisestandarditele vastavatele tervishoiuteenustele. Sealhulgas nendele HIV+, kelle vastu on esitatud SOGI-le põhinev süüdistus elukohariigi poolt Venemaal, Türkmenistanis või Usbekistanis.

Projekti eesmärk saavutatakse nendele isikutele humanitaarkaalutlustel viisa väljastamise toetamisega Eestis ning antud isikute elukohariigist (Venemaa, Türkmenistan või Usbekistan) Eesti seaduslike rändekanalite kohta käiva informatsiooni kogumise ja jagamisega. Et tagada Eestisse saabunud MSM ja trans-inimeste ligipääs tervishoiuteenustele tegeletakse projekti raames kõneallolevate MSM ja trans-inimestele HIV-i ja muude tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamisega läbi nendele selge ja riigi poolt heaks kiidetud antiretroviirusravi pakkumise korra loomisega Eestis. Inimõiguste rikkumise juhtumid dokumenteeritakse Eestisse saabumisel ja informatsiooni kasutatakse kõneallolevate riikide õiguskeskkonna ja tegeliku olukorra parandamiseks, esitades ÜRO lepingujärelevalve kehamitele alternatiivseid aruandeid.

 

PREP ja PEP

23.07.20.MSM kontollipunktis EHPV koos Lääne-Tallinna Keskhaigla juhtiv spetsialistiga toimus koosolek,kus arutati küsimusi kasutamiseks PREP ja PEP toimet.

Kontrollpunkt MSM EHPV – Infomaterjalid

Loe edasi

Eesti HIV-positiivsete Võrgustik (EHPV) ühines regionaalse võrgustikuga AIDS Action Europe

Möödunud nädalal ühines Eesti HIV-positiivsete Võrgustik (EHPV) regionaalse võrgustikuga AIDS Action Europe, mis ühendab nüüdsest 61 riigi esindajaid. Võrgustiku AIDS Action Europe peamised prioriteedid on kodanikuühiskonna tugevdamine eesmärgiga võidelda HIVi/AIDSi, tuberkuloosi ja viirushepatiidi epideemiate vastu Euroopas ja Kesk-Aasias.

Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku esindatus organisatsioonis teenib Eesti HIV-positiivsete kogukonna huve Euroopa tasandil. Samuti võime olla kindlad, et Euroopa kogukond toetab meid arengutes, mis leiavad aset meie kodumaal.

EHPV-d esindab võrgustikus AIDS Action Europe meie liige Sagib Kulbajev. Koostöö rahvusvahelise organisatsiooniga on kavandatud esialgu kolmeks aastaks, ent see võib pikeneda.

Täiendavat teavet pakub veebileht www.aidsactioneurope.org

MSM Kontrollpunkt EHPV avatud uste päev

2020. aasta 25. juunil toimus EHPV kontoris festivali Baltic Pride 2020 raames MSM Kontrollpunkt EHPV avatud uste päev.

Täname kõiki, kes meile külla tulid! Meil oli suur rõõm teiega kohtuda ja teile meie tegevust tutvustada.

Loodame teiega peagi uuesti kohtuda!

Checkpoint MSM EHPV kollektiiv

„Kõike, mis meid puuudutab, otsustatagu koos meiega!“ — HIVist mõjutatud kogukondade keskus Kirde-Eestis sai aastaseks

„Räägi meiega, enne kui meist räägid!“ — HIVist mõjutatud kogukondade keskus Kirde-Eestis tähistab esimest sünnipäeva

2019. aasta 24. mail avas Jõhvis aadressil Rakvere 5a uksed MTÜ-de Eesti HIV-positiivsete Võrgustik (www.ehpv.ee) ja LUNEST (www.lunest.ee) asutatud kogukonnakeskus. Esmakordselt alustas Eestis tegevust ainulaadne keskus, kus pakutakse teenuseid mitmele riskirühmale ja mida haldavad kogukondade esindajad. Keskuse asutamise tegi võimalikuks hulk Tervise Arengu Instituudi (TAI) rahastatud projekte. Kahtlemata on keskuse loomine aidanud lähemale tuua tõeliseid muutuseid — eelkõige ohustatud inimeste eludes. 

“Nüüdisajal on nii palju väljakutseid — püsiva rahastuse puudumine, kogukondade ründamine ning ühiskonnas levivad eelarvamused HIV-positiivsete, uimasteid jm psühhoaktiivseid aineid tarvitavate inimeste ja LGBT-kogukonna esindajate kohta koos sellest johtuvate pingetega,” selgitasid keskuse organisaatorid. “Meie solidaarsuse aluspõhimõtted on võrdsus ja vabadus. Selleks, et maailma muuta, tuleb tegutseda just solidaarselt, mitte vastandudes.” 

Kogukondade eesmärkide edendamise järgmise etapi raames pannakse rõhku tervishoiule ja nn sotsiaalsetele haigustele, sh õigusele neid haiguseid ennetada ja ravida ning nendega elavate inimeste õigusele saada tuge. MTÜ-d Eesti HIV-positiivsete Võrgustik ja LUNEST loodavad riigi jätkuvale toetusele, kuna kõik mainitud tegevused on kooskõlas Eesti riikliku HIVi vastu võtlemise strateegilise kava aluspõhimõtetega. Õiguste kaitse, inimeste huvide kaitse ning teenuste arendamine koos kogukondadega ja kogukondade hüvanguks peaksid olema lähituleviku peamised strateegilised eesmärgid. 

Eestis ja mujal maailmas valitsevale keerulisele olukorrale vaatamata peaksime au sees hoidma võrdsust, mis on diskrimineerimisele vastu astumiseks hädavajalik. Eesti ühiskond peaks olema võrdne kõigi jaoks. 

Võrdsus omakorda peaks rajanema üldtunnustatud väärtuste, humanismi ja õigluse põhimõtetel. 

Nüüdisajal toimub maailmas palju sellist, mis inimesi lahutab; käimas on rünnak solidaarsuse vastu. Tõelised muutused saavad aga võimalikuks vaid siis, kui nende aluseks on kogukonna ühendatud jõud.