Euroopa HIV ja hepatiidi testimisnädal

 

Käes on aeg muuta testimissüsteemid paindlikumaks ja uuenduslikumaks, enese- ja kiirtestimine jõukohaseks meditsiiniharidust mitteomavatele koolitatud spetsialistidele — pooltargumendid, väljakutsed ja perspektiivid.

Tervitame Euroopa HIV ja hepatiidi testimisnädala (ETW) jätkuvaid pingutusi:

1) kättesaadava ja tõhusa, kõikehõlmava, õigustel põhineva, turvalise, anonüümse ja vabatahtliku HIV ja hepatiidi testimise tagamiseks;

2) varajasele diagnostikale, ravile ja hooldusele ülemineku abistamiseks ning informeerituse suurendamiseks takistustest, millega puutuvad kokku rahvastiku võtme- ja enimpuudutatud grupid, kes otsivad ja saavad juurdepääsu HIV ja hepatiidi testimisele ja ravile.

Siiski on Eestis HIV ja C-hepatiidi raviks antiretroviirusravi saavate inimeste arv endiselt ebapiisav. Eesti HIV-positiivsete võrgustiku esindajad arvavad, et tarvis on muudatusi, mis saavad olema võimalikud vaid tänu tsiviilühiskonna ja tervishoiusüsteemi tihedale koostööle, eelkõige aga kohalikele HIV ja C-hepatiidi testimisprogrammidele, tervishoiutöötajate ja sotsiaalselt oluliste haiguste sfääris töötavate valitsusväliste organisatsioonide esindajate koolitamisele.

Eestis HIV ja hepatiidi epideemia lõpetamise ühe tingimusena tuleb tervishoiuteenused delegeerida ühiskondlikele organisatsioonidele, kaasa arvatud arstide ja tervishoiutöötajate jõupingutuste ühendamine kohapeal, samuti suurema tegevusvabaduse andmine HIVi ja muude haigustega kokku puutuvatele ühiskondlikele organisatsioonidele ja võtmeühendustele.

Innovatsioonile tuginevad paindlikud tervishoiusüsteemid — see on, mida me vajame. Arstid jäävad alati arstideks, kuid praegu on tegelikult vaja ühiskondlike organisatsioonide abi, nagu ka ühendus vajab tihedamat koostööd tervishoiuga. Peamine, millele peame orienteeruma, on patsiendid.

Patsiendid on meie peamine prioriteet ning peavad selleks ka jääma. Ühenduse osalus HIVi ja C-hepatiidi testimise programmide laiendamisel on vastavate programmide tõhususe ja edukuse kohustuslik tingimus. Vaja on juurutada triaaži test (WHO soovitatud ühenduse osalusel toimuva HIVi ja hepatiidi testimise korraldamise metoodika) ühenduse teostatavate projektide alusel, sealhulgas madala läve programmide nagu süstlavahetus narkootikume tarvitavate inimeste jaoks, teavitustegevus prostitutsiooni kaasatud inimeste ja meestega seksivate meeste (MSM) seas. Uuesti läbi vaadata riiklikud HIVi ja hepatiidi testimise protokollid ja algoritmid eesmärgil leida võimalused kiirtestide tegemiseks meditsiiniharidust mitteomavate koolitatud spetsialistide jõul.

Ühenduste juhitavate enesetestimise programmide juurutamine ja tugevdamine selliste gruppide nagu MSM ja prostitutsiooni kaasatud inimeste seas, testsüsteemidele vaba juurdepääsu küsimuste uuesti läbivaatamine enesetestimiseks ilma vajaliku nõustamistoeta. Haavatavate gruppide ja HIV-positiivsete suhtes salliva suhtumise teavitus- ja haridusprogrammid meditsiinipersonalile, HIViga seostuva stigmatiseerimise ja diskrimineerimise vähendamine, testieelne ja -järgne kvaliteetne nõustamine.

Uurida võimalusi mobiilsete ambulatoorsete teenuste, spetsialiseeritud meditsiinilise nõustamise teenistuste (sealhulgas ka naistenõuandlate) potentsiaali mobiliseerimiseks rahvastiku HIV-testimise programmide laiendamiseks seal, kus see on epidemioloogilise olukorraga põhjendatud. Ette näha sihtvahendite eraldamine meditsiiniasutuste ja ühenduse organisatsioonide partnerluse tugevdamiseks, eesmärgiga laiendada HIV testimise programme ning detsentraliseerida HIV-positiivsetele osutatavaid meditsiini-, sotsiaal- ja psühholoogilise abi teenuseid.

Tasuta testimise ning HIViga seotud edasise arstiabi kättesaadavusest informeerituse suurendamine. Kasutada HIV ja hepatiidi testimise algoritmides teisi testimise liike (mis on arvatud WHO eelkvalifitseerimise nimistusse), piirdumata vaid nendega, mis põhinevad vere võtmisel. Välja töötada ja juurutada HIV testimise teenuste osutamisega hõivatud spetsialistide, eriti aga vabatahtliku nõustamise ja testimise nõustajate ettevalmistamise ja kvalifikatsiooni tõstmise täpne süsteem.

Juurutada uuendusliku lähenemist HIV ja C-hepatiidi testimise teenuste osutamisel, mis aitab kaasa kulude vähenemisele ning kvaliteedi tõusule (eriti testitavate seas HIV ja C-hepatiidi väljaselgitamise küsimuses).

Praegu on olemas kindlad ühenduste põhjal olevad testimismudelid, on olemas WHO 2015. aasta soovitused, mis annavad testimisalgoritmide kujundamise juhendi, samuti on olemas uuenduslikud meetodid nagu enesetestimine. Kuna on olemas niisugune evolutsioon testimisele lähenemises, siis on soovitustes esitatud kaks erinevat algoritmi HIV infektsiooni madala ja kõrge levimuse puhul. Need strateegiad loovad võimaluse tuua testimine klientidele lähemale, samuti loovad võimaluse kiirendada kinnituse saamist ning vastavalt ka ravi määramist.

Peamine lähenemine HIV nakkusega võitluse tõhususe saavutamiseks on lihtsustamine. Sealhulgas tuleb lihtsustada ja parandada testimise strateegiat, vähendades sellisel moel tulemuste kinnitamisele kuluvat aega ning tulemuseks alustades ravi varem. Peame ravima kõiki, HIV nakkuse staadiumist olenemata, samuti tagama ravi tõhususe, töötades andumuse kallal. Peame tagama teenustele juurdepääsu, tooma raviteenuse kliendile võimalikult lähedale ning loomulikult tagama HIV üle kontrolli saavutamise programmide hea rahastuse pikkadeks aastateks.

 

Õiend. Tänavune Euroopa testimisnädal, kuues selle HIV ja hepatiidi testimisprogrammi arvamisest, toimub 20.–27. novembril. Testimisnädal on üleeuroopaline kampaania avalikkuse ja partnerorganisatsioonide, kaasa arvatud kohalike ühenduste ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) kogu Euroopa piirkonna rahvatervise asutuste jõupingutuste mobiliseerimiseks vabatahtliku testimise populariseerimisel. Kampaania on kutsutud teavitama HIV- ja viirushepatiiti nakkuse varajase diagnostika eelistest ning olemasolevatest ravi ja hoolduse võimalustest, järgides konfidentsiaalsuse põhimõtet.

Euroopa testimisnädala peaeesmärk on teha nii, et üha rohkem piirkonna inimesi saaks teada oma HIV- ja hepatiidinakkuse seisundi ning minimeerima nende nakkuste hilise diagnoosimise probleemi. See nõuab laialdast teavitust testimise kasust ning dialoogi toetamist kõikide partnerite vahel, kellel on puutumus HIV- ja hepatiidinakkuse probleemiga, selleks, et:

stimuleerida HIV- ja hepatiidinakkuse riskirühma kuuluvaid inimesi teste tegema; soosida tervishoiutöötajaid, et nad pakuksid oma patsientidele (teatud kontekstis ning teatud haiguste olemasolul) tegema vabatahtlikult HIV- ja hepatiidinakkuse testi ning sellekohast nõustamist (vastavalt WHO soovitustele);

toetada vastavaid organisatsioone ning ühendada nende jõupingutusi HIV- ja hepatiidinakkuse testimise teenuste laiendamiseks, samuti levitada riikide vahel sellest saadud kogemusi;

teavitada riigiorganeid HIV- ja hepatiidinakkuse testimise algatuse isiklikust, ühiskondlikust ja majanduslikust kasust ning testimismeetodite tõhususe ja ratsionaalsuse suurendamise viisidest, tagades nende teenuste maksimaalse kättesaadavuse neile, kes seda kõige enam vajavad;

aidata teha lõpp HIV- ja viirushepatiidi nakkuste epideemiale nende edasikandumise ennetamise teel tänu varajasele diagnostikale ja ravi alustamisele.