Tegevusjuhendaja koolitus

Koolituse eesmärgiks on omandada teadmised, kuidas parandada erinevate erivajadusega inimeste sotsiaalseid oskusi ja toimetulekuvõimet ning tagada neile vajalik kõrvalabi.

ÕPPEKAVA

Õppekava nimetus Tegevusjuhendaja koolitus
Õppekavarühm Sotsiaaltöö ja nõustamine
Õppekeel Vene, eesti keel
Õppe eesmärgid Koolitus annab teadmised ja oskused selleks, et töötada tegevusjuhendajana ja aidata inimesi, kes vajavad kõrvalabi sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu.
Õppe kestus 3 kuu
Õpingute alustamise tingimused ·     Arvutikasutamise algteadmised.

Valmidus teha koostööd koolitajate ja kaasõppijatega

Valmidus teha kodutööd

Keskhariduse olemasolu

Õppe kogumaht 260 akadeemilist tundi, mis jaotub järgmiselt:

180 auditoorset tundi

64 tundi praktika

16 tundi iseseisvat tööd (praktilised kodutööd)

Õppe sisu Moodul 1. Erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused

·        Eesti erihoolekande põhialused

·        Eetika hoolekandes

·        Sotsiaalkindlustuse eriteenused

·        Tegevusjuhendaja töö põhialused

·        Tegevusjuhendaja roll sotsiaalhoolduse valdkonnas

·        Tegevusjuhendaja tegevust reguleerivad õigusaktid

·        Inimõigused sotsiaalkindlustuses

Moodul 2. Töö erihoolekandeteenuseid kasutavate inimestega

·       Erihooldusteenuseid tarbivad sihtrühmad (Psüühikahäired, Vaimupuue, Liitpuue)

·       Eripärad suhtlemisel psüühikahäirega inimestega

·       Füüsilised ja vaimsed puuded

·       Võrgustikutöö erihoolekandes

Moodul 3. Klienditöö alused 

·        Suhtlemispsühholoogia

·        Konfliktijuhtimine

·        Klienditöö meetodid (motiveeriv nõustamine, rühmanõustamine, loovteraapia, psühhodraama)

·        Tegevusvõime hindamine

·        Tegevusplaani koostamine

·        Sotsiaalsed oskused ja igapäevase elu korraldamine

·        Peamised töövõtted igapäevases hoolduses

·        Terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse alused

ESMAABI

·       Inimese eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm);

·       Erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm);

·       Esmaabivõtted ja -vahendid.

Õpingute lõpetamise tingimused Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 80% auditoorsetes tundides osalemine ja positiivsele hindele kursuse jooksul ettenähtud kodutööde sooritamine. Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundid on saavutatud. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.
Õpiväljundid Koolituse läbinu:

• mõistab erihoolekandesüsteemi olemust;

• rakendab erihoolekandeteenuseid lähtuvalt kliendi arengust ja

tegevusvõime tasemest;

• valdab klienditöö enamlevinud meetodeid;

• kasutab spetsiifilisi meetodeid klienditöös;

• koostab  psüühilise erivajadusega inimestele tegevusplaani;

• hindab kannatanu seisundit ja annab esmast abi.

Peamised lektorid Jekaterina Smirnova – Kõrgharidus, sotsiaalpedagoog, andragoog
Õppematerjalide loend Õppematerjalid on koolituse hinna sees. Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektrooniliselt.
Õppekeskkonna kirjeldus Õppetööks kasutatakse ühte kuni kolme ruumi loenguteks; projektorit, tahvleid,  markereid ning arvuteid (nii organisatsiooni kui ka omased). Ruumides on olemas internet. Vajadusel õppetööd saab läbi viia veebipõhiselt (Skype, Zoom).
Hind 1900 € +km (hind käibemaksuga 2280,00 eurot)

Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, kohvipause, tunnistust.

Lisainfo Narvas toimub koolitus aadressil: Narva, Linda 4 (endine „Baltijets“), 6. korrus

Jõhvis toimub koolitus aadressil:  Jõhvi, Rakvere tn 5A

Tallinnas toimub koolitus aadressil: Tallinn, Rävala pst 8-1014

Info ja registreerimine: koolituskeskus@ehpv.ee ; +37255578131

Veebileht: https://ehpv.ee/koolituskeskus/